XXXV. Mikulovské sympozium

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně a Regionálním muzeem v Mikulově si Vás dovolují pozvat na

XXXV. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

Téma: Žena v dějinách Moravy

Datum konání: 7. – 8. října 2020

Místo konání: Mikulovský zámek

Mezi významné postavy naší minulosti patří celá řada pozoruhodných žen, které se svým životem dokázaly natrvalo zapsat do historie. Zdaleka ne všem se dostalo patřičné pozornosti ze strany historiků či badatelů a dnes jsou jejich jména známá často jen úzkému okruhu odborníků. Ne vždy ovšem dějiny ovlivňovaly ženy přímo. Mnoho manželek, matek, dcer či přítelkyň stálo za velkými činy mužů, ať již v oblasti politiky, vědy či na válečném poli. S rozvojem občanské společnosti po polovině 19. století došlo mimo jiné i k sebeuvědomování si významu ženské části společnosti, doposud stojící naprosto ve stínu mužů. Začaly vznikat ženské spolky a hnutí, které měly za cíl zrovnoprávnit postavení žen ve společnosti. Významným úspěchem těchto snah bylo zavedení všeobecného volebního práva, přirozeně se vztahujícího i na ženy.

V letošním roce uplyne sto let od prvních parlamentních voleb v samostatném československém státě, konaných 18. dubna 1920. Nebyly to jen první volby v Československu, ale zároveň první volby u nás a jedny z prvních na světě, při kterých měly volební právo i ženy. Stojí tedy za to připomenout toto poněkud pozapomenuté výročí letošním Mikulovským sympoziem, zaměřeným právě na úlohu ženy v dějinách Moravy, stejně jako na cestu, kterou ženy musely ke svému zrovnoprávnění s muži urazit. Během dvou jednacích dnů zazní příspěvky, věnované konkrétním osobnostem i ženským spolkům, organizacím či jejich různým aktivitám, to vše zařazené do dobového kontextu.

V příštím roce vyjde z konference sborník všech příspěvků, obsahující vedle plného znění jednotlivých referátů i německá resumé a anglické anotace.

Organizace sympozia

Sympozium bude zahájeno ve středu 7. října 2020 v 9.00 hod. Jednání bude probíhat po celý tento den a v dopoledních hodinách ve čtvrtek 8. října 2020, poté bude sympozium ukončeno.

Předpokládaná délka referátů je 15 minut. Pro potřeby sborníku, který bude ze sympozia vydán, je možný maximální rozsah 20-25 stran (včetně poznámek a podkladu pro resumé). Texty příspěvků pro pozdější sborník je nutno odevzdat v průběhu sympozia, nejpozději však do 31. prosince 2020. Jednacím jazykem je čeština a slovenština.

Pro účastníky sympozia bude uspořádán ve středu 7. října 2020 společenský večer v zámeckém Gajdošově sále.

Účastnický poplatek ve výši 400,- Kč bude použit na zajištění sympozia, nezahrnuje náklady na stravování a ubytování účastníků. V případě Vašeho zájmu o účast na sympoziu vyplňte přihlášky (podle toho, zda budete mít příspěvek nebo ne) a zašlete ji nejpozději do 31. července 2020 na adresu mikulovského archivu v tištěné nebo elektronické podobě.

Za organizátory:

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D.
ředitel SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově
Pavlovská 2, 692 24 Mikulov
svoboda@mza.cz
tel. (00420) 519 500 060

 

 

XXXV. Mikulovské sympozium