Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1781 - 1957
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: D 16
Číslo listu NAD: 179
Tématický popis fondu:

Prameny zásadního významu pro sledování historie dolování, jeho vývoje i pro současnou praktickou potřebu národního hospodářství, geologického a báňsko-historického významu, pro dějiny jednotlivých báňských závodů a podniků ke všem důl. těžeb. oblastem na Mor. a ve Slezsku, lokalizace důlních děl, hornopolicejní záležitosti, zabezpečování báňského provozu, zrušení jednotlivých báňských děl a dolů, statistický materiál o hornických stávkách, o poměrech a postavení horníků, hornických společenstev, bratrských pokladnách, horním a hornickém zákonodárství, ve fondu jsou soustředěny všechny důlní mapy i z fondů jiných báňských úřadů, kniha koncesí na vysoké pece, hamry a válcovny 1850-1938.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Fond: GUBERNIUM
Časový rozsah: (1613) 1636 - 1785 (1799)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 1
Číslo listu NAD: 19
Tématický popis fondu:

Prameny k dějinám třicetileté války na Moravě, k politickým, ústavním, správním, hospodářským a kulturním dějinám, k historii cechů, manufaktur, k věcem vojenským, daňovým a stavebním.
Dodatky 2012: císařovna Marie Terezie přijímá rezignaci nejvyššího zemského komoří Markrabství moravského hr. Leopolda Ditrichštejna ze zdravotních důvodu a děkuje za jeho věrné služby, Vídeň 17.10.1747 (přípis s císařskou pečetí a vlastnoručním podpisem Marie Terezie).

Časový rozsah: 1669 - 1679
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: D 1
Číslo listu NAD: 165
Tématický popis fondu:

Lánové rejstříky jsou nejstarším zachovaným moravským katastrem. Fond je důležitým pramenem k moravským hospodářským dějinám.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Časový rozsah: (1944) 1948 – 1991
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 387
Číslo listu NAD: 984
Tématický popis fondu:

Dějiny lesního závodu, zmínky o podřízených organizacích, organizace a majetkový stav lesního závodu, činnost pěstěbní a těžební, myslivost, ochrana lesa a odborná správa malolesů, přidružená výroba, účetní záležitosti, zaměstnanci.

Časový rozsah: 1958 - 1968
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 371
Číslo listu NAD: 882
Tématický popis fondu:

Opisy celkem 616 urbářů, odhadů, soupisů, činží na moravských panstvích v l. 1406-1750. Ceny plodin, výrobků a práce na Moravě, ocenění naturálních dávek, poddanských robot a povinností, výnosu panských hospodářství aj., data o měně, mírách a váhách v 16. a 17. st. a opisy účtů a účetních knih (nezpracováno).
Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Časový rozsah: 1938 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 637
Číslo listu NAD: 3 106
Tématický popis fondu:

Místní skupina Peter Dornhäuser (č. 9, kolem Bratislavské, Ponávky, Francouzské ul.): seznamy členů, obyvatel, narukovaných Němců, Němců pobírajících zvláštní poukazy říšské pomoci, statistické výkazy a hlášení o mínění místního obyvatelstva, fotografie ze slavností skupiny aj.
SA - deník členů, příslušníků pohotovosti SA r. 1944, oběžníky, výkazy sbírek pro SA, korespondence oberschrführera ing. S. Bourdota aj.

Časový rozsah: 1942-1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 254
Číslo listu NAD: 104
Tématický popis fondu:

Arizace židovského majetku, ustanovování vnucených správ, podpory německým rodinám a podpora němectví vůbec, podpory pozůstalým po zahynulých za náletů, zatemnění, obhospodařování střelného prachu.

Časový rozsah: 1939-1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 255
Číslo listu NAD: 105
Tématický popis fondu:

Německé státní občanství, pohyb obyvatelstva, policejní záležitosti, přestupy hranic, arizace židovského majetku a soupis amerického majetku v obvodu působnosti, velmi mezerovité.

Časový rozsah: 1939 – 1940
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 256
Číslo listu NAD: 106
Tématický popis fondu:

Arizace židovského majetku, statistiky o počtu dělnictva, stavu výroby, kapitálových poměrech, národnostní otázce, jen zlomky písemností.

Časový rozsah: 1939 – 1940
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 257
Číslo listu NAD: 107
Tématický popis fondu:

Prameny k dějinám ČR za okupace, spisy  pracovního referátu, policejního oddělení (s cizineckou agendou), spisy organizační, seznamy židovských firem z Prostějovska, žid. majetku, statistika židovských podniků, arizační spisy, seznamy vnucených správců.

Syndikovat obsah